• P 
  • P 
  • odborný / vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze, KoP Karlovy Vary - 2 

odborný / vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze, KoP Karlovy Vary - 2

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Závodní 385

Kontakt: Levová Alena Mgr., tel.: 950 125 502
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do
24. listopadu 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v
Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary, nebo osobně podané
na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v
elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu
služebního úřadu podatelna.kv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky ID xgmzpcw. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení
uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/104575-78099805“.

odpovědět
odborný / vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze, KoP Karlovy Vary - 2
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Karlovarský kraj