• P 
  • P 
  • Odborní/vrchní referenti - specialisté prevence NLZ 

Odborní/vrchní referenti - specialisté prevence NLZ

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
náměstí Svobody 2889

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Individuální práce s uchazeči o zaměstnání zaměřená především na poskytování poradenské činnosti dlouhodobě nezaměstnaným a na prevenci nelegálního zaměstnávání. Poskytování skupinového poradenství pro uchazeče o zaměstnání zaměřené především na poradenskou činnost dlouhodobě nezaměstnaným. Asistence dlouhodobě nezaměstnaným při jednání se
zaměstnavateli. Spolupráce se SUIP při podezření na nelegální zaměstnání.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 14. listopadu 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně,
Polní 1011/37, 659 59 Brno,
nebo osobně podané na podatelnu služebního
úřadu na výše uvedené adrese.
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu
podatelna.bm@uradprace.cz
nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID syyztwe.
Formulář žádosti se nachází v úvodu textové
části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/101523-78099801“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
splňuje základní předpoklady stanovené zákonem.
Další informace:
https://www.uradprace.cz/web/cz

odpovědět
Odborní/vrchní referenti - specialisté prevence NLZ
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Služební poměr
Pozice určená pro region: Jihomoravský kraj