• P 
  • P 
  • Ředitel hotelu 

Ředitel hotelu

Zaměstnavatel: Kurort s.r.o.
Sadová 798

Kontakt: Sdobnikova Zoya, tel.: 777 049 206, e-mail: kurort@volny.cz (10 - 16 hod)
Reditel ltotelu
Pracovní rrovinnosti:
Strategickéa provozníÍ ízenhío teluS PA;
Vývoj a kontrola rozpočtu spoleěnosti
Vedeníf inančníhoa manaŽerskéhúo četnictví
optimalizaceo bchodníchp rocesůa poStupů;
Vytvoření,r ozvoj a posíleníe fektivníhotý mu;
Vytvoření motivaěního a vzdě|ávacílros ystémuz aměstnanců;
Prováděník ontrolyk vality sluŽebh ostůa dodržovárrtíe chnologickýchp ostupů;
Zajištěnsíp lněníp ožadavkůle gislativníclprř edpisůV pohoStinskérpnr ťrmyslu;
Ana|ýzat rendůn a trhu, ěinnosti konkurenčnícslrp olečrrostaí p rováděnío patření
Zaměřenýchn a zvýšeníp odílun a trlru.
Rozvoj marketingovép olitiky a Zajištěnpí lánovanýclrf inančníchu kazatelů
Zajištěnsíp rávnéhop roVozub rrdovy
Požadavkv:
Zkušenostvi pohostinstvmí inirnálně2 0 let;
Praxe na manaŽerskýclpr ozicíchm ininrálrrěl 0 let;
Vysoká mírao dpovědnostzi a výsledek
Schopnost vyjednávat s vlastníky;
Praktickép orozuměníb udovánív šeclrp odnikovýchp rocesův komplexním
konkurenčnímp rostředí;
Znalostz ákladníchm echanismůp rodejea marketingu;
znalostc enovýchm etod,s trategiaí taktik,
znalosth otelovýchp rogramů''Fidelio'',''TravelLine'';
znalost kanálů pro propagaci hotelových sluŽeb;
Schopnost budovat aktivní interakci s hosty a zanrěstnanci;
Vůdčvíl astnosti,s chopnostm otivace
Aktuální certifikace na pozici generálnílroře ditele
Prémie

Požadujeme
Znalost jazyka: Angličtina, Ruština

odpovědět
Ředitel hotelu
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Karlovarský kraj